Adatkezelési tájékoztató

FRUITOFCARE.HU weboldal használatával kapcsolatos adatkezelési tevékenységekről hatálybalépés napja: 2022.június 1.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalma és rendeltetéseA jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza azon adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatos releváns információkat, amely adatkezelési tevékenységek tárgya a www.fruitofcare.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) vásárlók és regisztrálók személyes adatai. A jelen Adatkezelési Tájékoztató Általános Része tartalmazza azon rendelkezéseket, amelyek valamennyi, a Különös Részben ismertetett adatkezelésre irányadók, a Különös Rész pedig azon szabályokat tartalmazza, amelyek az egyes, ott ismertetett adatkezelésekre alkalmazandók. 
Az AdatkezelőFRUIT OF CARE Nonprofit Kft. 
Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 110. mf.5.
Telefon: +36 70 330 5708
E-mail: fruitofcare@fruitofcare.hu
Az érintetti jogok1.     Ön jogosult kéri tőlünk az Önre, mint Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
 
2.     Ön jogosult kérni személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását, 
 
3.     Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
4.     Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., weboldal: www.naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
 
5.     Ön jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint –lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy minden olyan személy, aki jogszabály megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a polgári jog szabályai szerint kártérítésre jogosult.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat, lehetőség szerint a jelen tájékoztató fejlécében megjelölt e-mail címen!
Automatikus döntéshozatalAz adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.
Az adatszolgáltatás jellegeA személyes adat szolgáltatása önkéntes.
A személyes adatok átadása, adatfeldolgozók, azok szolgáltatásainak ismertetéseA jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait vesszük igénybe:
1.     Billingo Technologies Zrt.
2.     GLS futárszolgálat
3.     Tárhely szolgáltató: Trust-IT Kft. (1203 Budapest, Közműhelytelep utca 28/A, levelezési cím: 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 28/A, e-mail: info@trustit.hu)
II. KÜLÖNÖS RÉSZ
II.1. FRUITOFCARE.HU regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés általános céljaAmennyiben Ön a Weboldalon regisztrálni kíván, úgy az adatkezelésre azért van szükség, mert a regisztrációt követően éri el a Weboldal azon funkcióit, amely az Ön számára a megrendelést könnyebbé teszi. 
Az adatkezeléssel érintettekAz adatkezelés érintettje olyan, a Weboldalon vásárló természetes személy, vagy a weboldalon regisztrált cégnek a természetes személy kapcsolattartója, aki úgy dönt, hogy a Weboldalon található termékek megvásárlása vagy szolgáltatások nyújtása érdekében előzetesen vagy a megrendelés során regisztrál. 
 
A Weboldalon csak a 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak vagy vásárolhatnak. 
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének céljaA regisztráció során kitöltendő adatok
Amennyiben Ön úgy dönt, hogy regisztrál a Weboldalon, akkor a regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:
–        Jelszó (az adatkezelés célja az, hogy Ön a Weboldalon be tudjon lépni és így elérje Weboldal azon funkcióit, amely az Ön számára a megrendelést könnyebbé teszi)
–        E-mail cím (az adatkezelés célja az, hogy Ön a Weboldalon be tudjon lépni és így elérje Weboldal azon funkcióit, amely az Ön számára a megrendelést könnyebbé teszi – amennyiben Ön később a Weboldalon megrendelést ad le, úgy az adatkezelés célja a szerződés teljesítése során a kapcsolattartás lehetőségének megteremtése)
–       Annak a ténye, hogy az Érintett elmúlt-e már 18 éves (ezen személyes adat kezelése arra figyelemmel történik, hogy a felhasználási feltételek (ÁSZF) alapján kizárólag olyan személyek regisztrálhatnak és vásárolhatnak, akik betöltötték 18. életévüket)
A regisztráció során opcionálisan megadható adatok
A regisztráció során az alábbi adatokra vonatkozóan Ön eldöntheti, hogy megadja-e vagy sem:
 
–        Telefonszám
–        Számlázási cím
–        Szállítási cím
–        Kapcsolattartó
 
Ezen adatok kezelésének célja, hogy megkönnyítse az Ön számára a jövőben a Weboldalon történő vásárlásokat azzal, hogy így ezeket nem szükséges minden vásárlásnál kitölteni.

Jelen adatok megadása egyebekben a II. 2. pontban leírtaknak megfelelően minden vásárlás esetében kötelező. A regisztráció során Ön azt tudja eldönteni, hogy szeretné-e, hogy ezen adatok a megrendelés leadását megelőzően rögzítésre kerüljenek.
Az adatok tárolásának időtartamaAbban az esetben, ha Ön a regisztrációt követően nem vásárolt és törli a regisztrációját, akkor az adatkezelés a regisztráció törlésének időpontjáig tart. 
 
Azonban, ha Ön felhasználói fiókjába 5 évig nem lép be, úgy a regisztrációval kapcsolatos adatokat töröljük. 
 
Abban az esetben, ha Ön a regisztrációt követően vásárol, akkor jelen Adatkezelési tájékoztató II. 2. pontjában foglaltak az irányadók.
Az adatszolgáltatás elmaradása és a jogszabályon alapuló szavatossági jogok viszonyaAmennyiben a regisztrációhoz szükséges adatokat Ön nem adja meg, akkor nem tud a Weboldalon regisztrálni, illetőleg nem tud bejelentkezni.
II.2. A Weboldalon a megrendelés leadásához kapcsolódó adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés általános céljaAz adatkezelés célja az, hogy a termék vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésére Ön ajánlatot tehessen, mi pedig a szerződést teljesíteni tudjuk.
Az adatkezeléssel érintettekAz adatkezelés Érintettje a Weboldalon termékeket vagy szolgáltatásokat megrendelő természetes személy.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalapon történik, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél.
A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének céljaAmennyiben Ön a regisztráció nélküli vásárlás mellett döntött, vagy a regisztráció során csak a kötelező adatokat töltötte ki, akkor a megrendelés leadása esetén meg kell adnia az alábbi adatokat:
 
–        Telefonszám (az Ön telefonszáma a megrendelést követően a kapcsolattartáshoz szükséges)
 
–        Szállítási cím (az Ön szállítási címére azért van szükség, hogy a megrendelt terméket eljuttathassuk Önhöz)
 
A számlázási cím vonatkozásában a II.3. pontban foglaltak irányadók. 
Az adatok tárolásának időtartamaAz adatokat felek közötti szerződés teljesítésétől számított 5 évig kezeljük, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti általános elévülési idő.
 
Amennyiben Ön a regisztráció során opcionálisan adta meg a személyes adatokat, úgy a II.1 pontban foglaltak irányadók. 
Az adatszolgáltatás elmaradása és a jogszabályon alapuló szavatossági jogok viszonyaAmennyiben Ön az adatszolgáltatást nem teljesít, úgy nem tud megrendelést leadni.
II.3. Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés általános céljaAz adatkezelés célja az, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa törvény) előírásain alapuló számlázási kötelezettségünket teljesíteni tudjuk.
Az adatkezeléssel érintettekAz adatkezelés Érintettje a Weboldalon vásárló természetes személy.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalapon, azaz jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik az Áfa törvény 159. § (1) és (2) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének céljaAmennyiben Ön a regisztráció nélküli vásárlás mellett döntött, vagy a regisztráció során csak a kötelező adatokat töltötte ki, akkor megrendelés esetén meg kell adnia az alábbi adatot:
 
–        Név (az Ön neve az Áfa törvényben foglalt számlázási kötelezettség teljesítéséhez szükséges)
 
–        Számlázási cím (az Ön számlázási címe az Áfa törvényben foglalt számlázási kötelezettség teljesítéséhez szükséges)
Az adatok tárolásának időtartamaAz adatokat annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt évig kezeljük, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett fizetni.
Az adatszolgáltatás elmaradása és a jogszabályon alapuló szavatossági jogok viszonyaAmennyiben Ön az adatszolgáltatást nem teljesít, úgy a jogszabályi kötelezettségünknek nem tudunk eleget tenni.
II.4. Cookie-khoz (sütikhez) kapcsolódó adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés általános céljaA sütiket a www.fruitofcare.hu honlapon az oldal működtetése, a honlaphoz kapcsolódó jelentésekhez szükséges információk biztosítása érdekében használjuk, továbbá a honlapon használt sütik biztosítják a látogatók számára, hogy fejlettebb weboldal funkciókat biztosíthassunk számukra. Részletesebb információk a jelen bekezdésben hivatkozott Weboldalon elérhető Süti tájékoztatóban találhatók.
II.5. Elálláshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés általános céljaAz adatkezelés célja az, hogy Ön szerződéstől való elállási szándékát megvizsgáljuk és annak eleget tehessünk.
Az adatkezeléssel ÉrintettekAz adatkezelés Érintettjei olyan fogyasztók, akik valamilyen okból kifolyólag kezdeményezik az elállási joguk gyakorlását az átvételt követő 14 napon belül.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalapon, azaz jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvében, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének céljaAmennyiben Ön a megrendeléstől el kíván állni, úgy az erre az alkalmazandó nyilatkozatmintán az alábbi adatokat kell megadnia:
 
–        Név (az adat kezelése az Ön személyének azonosítása céljából szükséges)
 
–        Telefonszám és e-mail cím (az adat kezelése az Önnel való kapcsolattartás céljából szükséges)
 
–        Cím (az adat kezelése azért szükséges mivel kérése esetén az Ön részére helyettesítő terméket küldhetünk)
 
–        Bankszámlaszám (az adat kezelése azért szükséges, hogy elállás esetén a vételárat vissza tudjuk fizetni Önnek)
Az adatok tárolásának időtartamaAz adatokat az elállásra vonatkozó igény elbírálásától számított 5 évig kezeljük, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint az általános elévülési idő.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményeAmennyiben Ön az adatszolgáltatást nem teljesít, úgy a jogszabályon alapuló kötelezettségeinknek nem tudunk eleget tenni.
II.6. Szavatossági és jótállási jogokhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés általános céljaAz adatkezelés célja az, hogy Ön gyakorolhassa a szavatossági és jótállási jogait, mi pedig eleget tehessünk ezekből fakadó kötelezettségeinek.
Az adatkezeléssel ÉrintettekAz adatkezelés Érintettje olyan természetes személy, aki valamilyen okból kifolyólag kezdeményezi szavatossági vagy jótállási jogai gyakorlását az ezen jogokra meghatározott határidőkön belül.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalapon, azaz jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének célja–        Név (az adat kezelése az Ön személyének azonosítása céljából szükséges)
 
–        Telefonszám és e-mail cím (az adat kezelése az Önnel való kapcsolattartás céljából szükséges)
 
–        Cím (az adat kezelése azért szükséges mivel kérése esetén az Ön részére kicserélt, javított vagy helyettesítő terméket küldhetünk)
 
–        Bankszámlaszám (az adat kezelése azért szükséges, hogy árleszállítás vagy elállás esetén a vételárat vissza tudjuk fizetni Önnek)
Az adatok tárolásának időtartamaAz adatokat a szavatosságra vagy jótállásra vonatkozó igény elbírálásától számított 5 évig kezeljük, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint az általános elévülési idő.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményeAmennyiben Ön az adatszolgáltatást nem teljesít, úgy a jogszabályon alapuló kötelezettségeinknek nem tudunk eleget tenni.
II.7. Panasztételhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés általános céljaAz adatkezelés célja, hogy az Ön által tett panaszt megfelelő módon kivizsgálhassuk. 
Az adatkezeléssel ÉrintettekAz érdekünkben vagy javunkra eljáró személy által a termékek Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban tanúsított magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszt írásban (e-mail) vagy szóban (telefonon) tevő fogyasztók, illetve a panasszal érintett egyéb természetes személyek.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalapon, azaz jogi kötelezettség teljesítése érdekében történik az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének céljaA panaszban előadottak során közölt személyes adatok
Az adatok kezelésének célja, hogy az Ön által tett panaszt megfelelően kivizsgálhassuk.
Az esetleges jegyzőkönyv felvétele során megadott személyes adatok
–        név, lakcím
–        a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
–        az Ön panaszának részletes leírása, az Ön által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
Az adatok tárolásának időtartamaA panaszkezelés során felvett adatokat 3 évig kezeljük. 
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményeA panasz alapját képező eseményről nem szerezünk tudomást és így nem tudunk lépéseket tenni az eseménnyel összefüggésben.
II.8. Ügyfélszolgálathoz és vevőtámogatáshoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés általános céljaAz ügyfélszolgálatot igénybe vevő természetes személyek kérdéseinek, panaszának kezelése, megválaszolása. 
Az adatkezeléssel ÉrintettekAz ügyfélszolgálatot igénybe vevő természetes személyek.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az Adatkezelő jogos érdeke alapján történik.
A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének céljaHangrögzítés és a beszélgetés során megadott adatok
Az adatok kezelése ügyfélszolgálati kapcsolattartás és az ügyfélszolgálatot igénybe vevő természetes személyek támogatása céljából történik. Az adatkezelés célja, hogy az ügyfélszolgálatot igénybe vevő természetes személyek kérdéseit megválaszolhassuk, panaszaikat megfelelően kezelhessük.
Az adatok tárolásának időtartamaAz adatkezelés időtartama az adatok felvételétől számított 5 év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményekérdésről, nem szerezünk tudomást és így nem tudunk információt adni, illetve megfelelő lépéseket tenni az eseménnyel összefüggésben.
II.9. A hírlevélhez kapcsolódó adatkezelési tevékenység
Az adatkezelés általános céljaA hírlevelek eljuttatása az Érintettekhez. 
Az adatkezeléssel ÉrintettekA hírlevélre regisztráló természetes személyek.
Az adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés végrehajtására a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalapon, azaz az Érintett hozzájárulásatörténik.
A kezelt személyes adatok és az egyes adatok kezelésének céljaAz Érintett e-mail címe. Ezen adat ismeretében tudjuk megküldeni a hírlevelet. 
Az adatok tárolásának időtartamaAz adatkezelés időtartama a hírlevélről történő leiratkozásig tart. 
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményeAz adat ismeretének hiányában a hírlevelet nem tudjuk a címzettnek megküldeni.