Adatvédelmi nyilatkozat

A www.fruitofcare.hu weboldal üzemeltetője, valamint a regisztrált felhasználók adatainak kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő):
 
Cégnév: FRUIT OF CARE Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: H-1143 Budapest, Hungária krt. 110. mf. 5. 
Cégjegyzék: 01-09-945567
Adószám: 22938305-2-42
Számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-78209255
Képviselő: Jakab Áron, ügyvezető, aron.jakab@fruitofcare.hu
 
Az Adatkezelő a www.fruitofcare.hu honlap látogatása során a felhasználók IP címét rögzíti.
 
Az Adatkezelő a www.fruitofcare.hu honlap látogatása során a felhasználók böngészőjének fajtáját rögzíti.
 
Az Adatkezelő a www.fruitofcare.hu honlap látogatása során a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A cookie-kat a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
A www.fruitofcare.hu honlap webanalitikai szolgáltatást végez.
 
Éppen ezért a www.fruitofcare.hu honlap HTML kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz.
 
A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását.
 
A webanalitikai szolgáltató személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat kezel.
 
A regisztrált felhasználók személyes adatainak felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) hatályos szabályozásának értelmében történik.
 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.
 
Az Adatkezelő a birtokába jutott adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli, illetve kizárólag a kért információk megküldésére használja fel, és önkényesen semmilyen formában nem adja azt tovább.
 
Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a regisztrált felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
 
Az Adatkezelő személyes adatnak tekint bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adatot, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetést. Az Adatkezelő részéről a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 
Az Adatkezelő adatkezelésnek tekint az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely műveletet vagy a műveletek összességét: gyűjtését, rendszerezését, tárolását, módosítását, felhasználását, továbbítását, összehangolását vagy törlését.
 
Az adatkezelés kizárólag a regisztrált felhasználókkal történő kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
 
Az adatkezelésre a regisztrált felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
 
A hozzájárulást felhasználók a www.fruitofcare.hu honlap használatával, valamint az ott létrehozható regisztrációval adják meg.
 
Az Adatkezelő kizárólag a honlapon történő regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat (vezeték- és keresztnév, irányítószám, település, utca és házszám, e-mail cím, telefonszám) kezeli.
 
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a felhasználó általi önkéntes regisztrálással kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart.
 
A regisztrált felhasználók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatják, vagy ingyenesen, indoklás nélkül törölhetik adataikat a honlapon elérhető adminisztrációs felületen keresztül.
 
A regisztrált felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a regisztrált felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - a regisztrált felhasználó adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban köteles megadni a kért tájékoztatást.
 
A regisztrált felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését írásban kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül köteles helyesbíteni vagy törölni az adatokat.
 
A regisztrált felhasználókra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a regisztrált felhasználók írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.
 
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a weboldal regisztrációs feltételeinek megváltoztatására, amelyről a regisztrált felhasználóknak köteles értesítést küldeni e-mail útján.
 
Mivel az adatkezelés kizárólag az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló, regisztrált felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.
 
A személyes adatokkal kapcsolatban az alábbi jogszabályok irányadóak:
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezések;
  • az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (iroda: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., tel: 391-1400, fax: 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 
 
Feliratkozás hírlevélre
Kövessen minket a Facebookon is!
fruit of care - ajándék, amivel kétszer ad
Ön egy különleges vállalkozás honlapját látja: kiváló szakemberek és értelmi sérült embertársaink közös munkáját. A fruit of care márka az innovatív design, a minőségi kézművesség és a társadalmi felelősség egyedülálló kombinációját testesíti meg. Termékeink kiemelkedő minősége és igényes megjelenése a természetes alapanyagok felhasználásának és a gondos kézi készítésnek köszönhető. Vásárlásával nem csupán minőségi termékhez jutott hozzá, hanem mindannyiunk számára fontos társadalmi cél megvalósulását is elősegítette: értelmi sérülteket támogató civil szervezetek működéséhez járult hozzá.